Vedtægter i Skørping Tennisklub

§ 1.

Klubbens navn er Skørping Tennisklub og er hjemmehørende i Rebild Kommune. Klubben blev stiftet d. 16. maj 1977 og til formål at virke for tennissportens trivsel og fremgang i Skørping by og omegn ved at:

a) skabe gode rammer omkring tennissporten i Skørping.

b) have et bredt udsnit af tilbud til alle i alle aldre.

c) have et velafbalanceret forhold mellem bredde- og konkurrenceidræt.

§ 2.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. De 5 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen og afgår efter tur således, at der i hvert år afgår højst 2 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, kasserer og en sekretær senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Fratræder et bestyrelsesmedlem før udløbet af den periode, for hvilken han/hun er valgt, kan der på den første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode.

§ 3.

Bestyrelsen leder foreningen efter vedtægter og regler samt de af generalforsamlingen trufne bestemmelser og har inden for denne begrænsning myndighed til at handle på foreningens vegne.

Bestyrelsen har ansvaret for, at klubben fungerer tilfredsstillende, såvel sportslig som socialt. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvori personer uden for bestyrelsen kan have sæde, til varetagelse af bestemte arbejdsområder.

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden finder det nødvendig, eller når mindst 3 bestyrelses-medlemmer anmoder om det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal sendes skriftlig til samtlige bestyrelsesmedlemmer mindst 7 dage før mødet afholdes. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for mødet samt dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, og alle sager afgøres ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen sørger for, at der føres referat fra dens møder, og der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter, således at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri.

Foreningens likvide formue skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes som pengeinstitutindestående.

§ 4.

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. marts.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når indvarsling med dagsorden er udsendt mindst 14 dage forud, og når mindst 10 medlemmer er mødt.

Indvarsling finder sted gennem lokalt blad og klubbens hjemmesides.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for behandling på generalforsamlingen, indsendes til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, når mindst ¾ af de fremmødte stemmer for.

Stemmeret med én stemme har alle medlemmer af klubben, der er fyldt 16 år på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, samt forældre til ungdomsmedlemmer under 16 år med én stemme uanset antal børn. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog besluttes af dirigenten, og skal foretages, når mindst én stemmeberettiget person fremsætter ønsker om det.

Valgbar er alle medlemmer og forældre, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 16 år,

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Beretninger fra udvalg.

4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant.

8. Forslag (fra medlemmer og bestyrelsen).

9. Særlige forhold (eksklusioner, vedtægtsændringer m.v.).

10. Eventuelt.

§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil, og skal sammenkaldes senest 8 dage efter, at mindst 15 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemner. En sådan ekstraordinær generalforsamling rangerer lige med en ordinær generalforsamling med hensyn til beslutningsdygtighed m.v.

Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal finde sted efter de varslingsregler, der gælder for en ordinær generalforsamling jf. § 4.

En ekstraordinær generalforsamling kan tidligst afholdes 14 dage efter en ordinær generalforsamling.

§ 6.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskab og status skal udarbejdes af kassereren snarest muligt efter årets afslutning. Det afsluttede regnskab godkendes af bestyrelsen og revideres af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Revisorerne er valgt for 1 år ad gangen og kan ikke have sæde i bestyrelsen.

Godkendt og revideret regnskab skal foreligge senest d. 10. februar. Eventuelle bemærkninger fra revisorerne sendes til hele bestyrelsen.

§ 7.

Kassereren har ansvaret for inkassation af klubbens indtægter – kontingenter, sponsorater, kommunale tilskud m.v., betaling af klubbens udgifter, registrering af medlemmer samt indsendelse af opgørelser til diverse instanser.

Kassereren samt formanden – hver for sig eller i forening – har fuldmagt til at tegne foreningen for den daglige drift. Øvrige aftaler skal underskrives af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Klubben kan ikke optage gæld uden dette er enstemmigt vedtaget i bestyrelsen og godkendt på en generalforsamling efter samme regler, der gælder for vedtægtsændringer.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer herunder også bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 8.

Indmeldelse og udmeldelse sker til bestyrelsen (kassereren). Kontingentrestance samt overtrædelse af foreningens love og regler kan medføre udelukkelse fra klubben.

§ 9.

Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang til benyttelse af banerne efter regler fastsat af bestyrelsen.

§ 10.

Ophævelse af klubben skal forelægges for en generalforsamling. Til gyldig vedtagelse heraf kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset, hvor mange stemme-berettigede, der er til stede.

En beslutning om klubbens opløsning er kun gyldig, såfremt ¾ af de stemmeberettigede på en beslutningsdygtig generalforsamling stemmer for forslaget.

Ved en opløsning af klubben tilfalder klubbens nettoformue FREM Skørping til fremme af idrætsformål.

§ 11

Klubbens vedtægter er siden den stiftende generalforsamling ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 4. december 1978 og ved ordinære generalforsamlinger den 15. april 1982, 7. april 1983, 19. marts 1990 og 4. marts 2008.

Fremlagt på generalforsamlingen d. 24. februar. 2009.

Bestyrelsen